Аж ахуйн нэгж байгуулж, улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх бичиг баримт

Үүсгэн байгуулж буй аж ахуйн нэгжийн хариуцлагын хэлбэрээс шалтгаалахгүйгээр бүх төрлийн хариуцлагын хэлбэрийн аж ахуйн нэгжүүд доорхи материалуудыг нийтлэг бүрдүүлнэ.
Үүнд:

 1. Нэрийн сонголтын баталгаажуулалт – Улсын бүртгэлийн албанд хандаж, өөрсдийн сонгосон оноосон нэр нь улсын хэмжээнд давхардаж буй эсэхийг шалгуулан, давхардаагүй тохиолдолд баталгаажуулна. Хэрэв давхардсан бол өөр онооосон нэрийн хувилбар гарган шалгуулна.
 2. Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх бол холбогдох байгууллагаас авсан зөвшөөрөл – Аж ахуйн нэгжийн эрхлэх гэж буй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ нь «Тусгай зөвшөөрөл шаардагдах үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн тухай хууль» -д тусгай зөвшөөрөл авахаар заасан бол хуульд заасны дагуу холбогдох байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авна. Тусгай зөвшөөрөл шаардагдах ажил үйлчилгээний төрөл, зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр, утасны жагсаалтыг энэд хавсаргав.
 3. Улсын бүртгэлийн тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт – Аж ахуйн нэгж байрлах нутаг дэвсгэрийн орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд «Тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль» -д заасны дагуу компани, нөхөрлөл 1ОООО төгрөг, хоршоо 6000 төгрөг, банк, даатгалын байгууллага 2ОООО төгрөг, улс төрийн нам, олон нийтийн байгууллага 1ОООО төгрөг тус тус тушаана.
 4. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл – Аж ахуйн нэгжийг үүсгэн байгуулж буй хөрөнгийн нэр, төрлийг балансын дансдуудад харуулсан «эхлэлтийн тайлан тэнцэл» -ийг гаргана.
 5. Аж ахуйн нэгжийг үүсгэн байгуулах өргөдлийн маягт – Тус маягтыг Улсын бүртгэлийн албанаас авч, 2 хувь үйлдэнэ.
 6. Үүсгэн байгуулагчдын анкет – Анкетын маягтыг Улсын бүртгэлийн албанаас авч болох бөгөөд анкетанд зургаа наасан байна. Түүнчлэн анкетанд иргэний үнэмлэхний хуулбарыг хавсаргана.
 7. Байрны түрээсийн гэрээ – Аж ахуй нэгжийн оршин байрлаж буй хаягийг баталсан бичиг баримт болгож байрны түрээсийн гэрээг хавсаргана.

Түүнээс гадна: Үүсгэн байгуулж буй аж ахуйн нэгжийн хариуцлагын хэлбэрээс шалтгаалан дараахь материалуудыг нэмж бүрдүүлнэ.
Үүнд:

Хоршооны хувьд:

 • Бүх гишүүдийн хурлын протокол
 • Хоршооны дүрэм

Нөхөрлөлийн хувьд:

 • Нотариатаар баталгаажуулсан үүсгэн байгуулах гэрээ / Нөхөрлөл компани тухай хуулийн 20-р зүйлийн 2 дахь хэсэг, 28-р зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу/
 • Гишүүдээс тухайн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийн талаар холбогдох байгууллагаас гаргуулсан баталгаа.

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьд:

 • Үүсгэн байгуулсан тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр
 • Компанийн нотариатаар баталгаажуулсан дүрэм. /Компанийн тухай хуулийн 16-р зүйлд заасны дагуу/.
 • Гишүүдээс тухайн компанид оруулсан хөрөнгийн талаар холбогдох байгууллагаас гаргуулсан баталгаа
 • Дүрмийн санд хөрөнгө хүлээн авсан тухай гишүүдийн үйлдсэн акт
 • Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн хувьд ГХОГХА-ын даргын тушаал болон сертификатын хуулбар

Хувьцаат компанийн хувьд:

 • Үүсгэн байгуулсан эрх бүхий байгууллагын шийдвэр ( тогтоол, портокол )
 • Хувьцааг нийтэд санал болгож худалдахыг зөвшөөрсөн Үнэт цаасны хорооны тогтоол
 • Компанийн нотариатаар баталгаажуулсан дүрэм / Компанийн тухай хуулийн 16-р зүйлд заасны дагуу/.
 • Хувьцааны төлбөрийг эд хөрөнгө болон оюуны өмчийг үнэлэх хэлбэрээр хийж байгаа бол эдгээр зүйлийн үнэн зөвийг тодорхойлсон шинжээчийн дүгнэлт
 • Ерөнхий захирал болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн анкет
 • Хувьцааны захиалга дүрмийн сангийн төлөвлөсөн хэмжээгээр бүрэн хийгдсэн тухай хөрөнгийн биржийн тодорхойлолт. Хувьцааны тархалтын мэдээ.
 • Хувьцааны төлбөр хийгдсэн баримт.

Төрийн (орон нутгийн) өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын хувьд:

 • Үүсгэн байгуулсан эрх бүхий байгууллагын шийдвэр
 • Эрх бүхий байгууллагаар батлагдсан дүрэм
 • Иргэний гэрээний хуулбар

Ганц гишүүнтэй компани үүсгэн байгуулах баримт бичгийн жагсаалт

 • Өргөдлийн маягт /УБ-03/ бөглөж захирлын гарын үсгийн хэв маягийг нотариатаар гэрчлүүлэх
 • Үүсгэн байгуулах хурлын шийдвэр
 • Дүрэм
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Анкет
 • Эхлэлтийн баланс
 • Данс нээлгэх
 • Хөрөнгийн нэр үнийн дүнтэй жагсаалт
 • Хэрэв өөрийн мөнгийг бэлэн мөнгөөр хийж байгаа тохиолдолд дансанд төвлөрүүлэх
 • Тэмдэгтийн хураамж 10000 төгрөг

Олон гишүүнтэй компани үүсгэн байгуулах баримт бичгийн жагсаалт

 • Өргөдлийн маягт /УБ-03/ бөглөж захирлын гарын үсгийн хэв маягийг нотариатаар гэрчлүүлэх
 • Үүсгэн байгуулах хурлын тэмдэглэл
 • Шийдвэр
 • Дүрэм
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Анкет хүн тус бүр дээр
 • Эхлэлтийн баланс
 • Данс нээлгэх
 • Хөрөнгийн нэр, үнийн дүнтэй жагсаалт
 • Хэрэв өөрийн мөнгийг бэлэн мөнгөөр хийж байгаа тохиолдолд дансанд төвлөрүүлэх
 • Тэмдэгтийн хураамж 10000 төгрөг

Хоршоо үүсгэн байгуулах баримт бичгийн жагсаалт

 • Өргөдлийн маягт /УБ-03/ бөглөж хоршооны даргын гарын үсгийн хэв маягийг нотариатаар гэрчлүүлэх
 • Үүсгэн байгуулах хурлын тэмдэглэл, шийдвэр
 • Дүрэм /хавсралтаар Зээл олгох журам, Хадгаламж авах журам, Эрдсийн сан байгуулах журам/
 • Үүсгэн байгуулагчдын овог нэр, иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаар, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүн /биет төгрөгөөр/, оршин суух хаяг, утасны жагсаалт
 • Анкет, иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Эхлэлтийн баланс
 • Данс нээлгэх
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн жагсаалт
 • Хэрэв өөрийн мөнгийг бэлэн мөнгөөр хийж байгаа тохиолдолд дансанд төвлөрүүлэх
 • Тэмдэгтийн хураамж 6000 төгрөг

Аудитын компани үүсгэн байгуулахад бүрдүүлэх материал

Аудитын компани үүсгэн байгууллахад Сангийн яамнаас Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авна. Аудитын үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой. Үүнд:

(1)       аудитын үйл ажиллагаа эрхлэгчид нь зөвхөн аудитор байх;
(2)       байгууллагын удирдлага /дарга, захирал/ болон мэргэжлийн шийдвэр гаргах эрхтэй албан тушаалтан нь мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрхийг хугацаагүй авсан бөгөөд аудитор байх;
(3)       үндсэн орон тооны 2-оос доошгүй аудитортай байх;
(4)       үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, техник хэрэгслээр хангагдсан байх;
(5)       энэ хуулийн 4 дүгээр зүйлд зааснаас бусад болон бусдад хараат болж болох үйл ажиллагаа эрхлэхгүй байх;
(6)       аудитын үйлчилгээний дотоод стандарттай байх;
(7)       аудитын байгууллагыг үүсгэн байгуулагч нь гадаадын иргэн бол тухайн байгууллагын нийт ажиллагсдын 70-аас доошгүй хувь нь Монгол Улсын иргэн байх.

Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

(1)       тусгай зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл;
(2)       тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;
(3)       аудиторуудын товч анкет;
(4)       аудиторуудын Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар;
(5)       аудиторын байгууллага үүсгэн байгуулах шийдвэр;
(6)       аудитын байгууллагын дүрэм;
(7)       ажлын байртай болохыг тодорхойлсон баримт.
(8)       аудитын үйлчилгээний дотоод стандарт;

Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийн татварын албанд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (3 хувь, гарын үсгийн хэв маягийг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (2 хувь)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 8. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчийн анкет (2 хувь)
 9. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 11. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 12. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 13. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (3 хувь, гарын үсгийн хэв маягийг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (2 хувь)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газрын даргын тушаал, гэрчилгээний хуулбар
 7. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 9. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч (үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол гүйцэтгэх удирдлагын)-ийн анкет (2 хувь)
 10. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээд хөрөнгө оруулж байгаа бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар)-ийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 11. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 12. Харьяалагдах татварын албанд Татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 13. Бусад холбогдох баримт бичиг (гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нотлох баримт )
 14. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (3 хувь,гарын үсгийн хэв маягийг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (2 хувь)
 5. Төрийн өмчийн хороотой гүйцэтгэх удирдлагын байгуулсан гэрээ
 6. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 7. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 9. Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын анкет (2 хувь)
 10. Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 11. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 12. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 13. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 14. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (3 хувь, гарын үсгийн хэв маягийг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (2 хувь)
 5. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газартай гүйцэтгэх удирдлагын байгуулсан гэрээ
 6. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 7. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 9. Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын анкет (2 хувь)
 10. Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 11. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 12. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 13. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 14. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Нөхөрлөл ББН: (бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай)

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (3 хувь,гарын үсгийн хэв маягийг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн гэрээ (2 хувь наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 8. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчын анкет (2 хувь)
 9. Үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэхийн,эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 11. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 12. Гишүүдээс тухайн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийн талаар холбогдох байгууллагаас гаргуулсан баталгаа болон үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 13. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Нөхөрлөл ЗБН: (зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай)

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (3 хувь,гарын үсгийн хэв маягийг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн гэрээ (2 хувь наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 8. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчын анкет (2 хувь)
 9. Үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэхийн,эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 11. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 12. Гишүүдээс тухайн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийн талаар холбогдох байгууллагаас гаргуулсан баталгаа болон үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 13. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Хадгаламж, зээлээс бусад үйл ажиллагаа эрхэлдэг анхан шатны хоршоо:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (3 хувь,гарын үсгийн хэв маягийг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (2 хувь, бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байна)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 8. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчийн анкет (2 хувь)
 9. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 11. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 12. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 13. Хоршооны тэргүүлэгчид, Хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан болон хоршооны даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, шийдвэр
 14. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг анхан шатны хоршоо:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (3 хувь,гарын үсгийн хэв маягийг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (2 хувь, бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байна)
 5. Хадгаламж авах, зээл олгох журам (2 хувь)
 6. Хоршооны зээлийн сан, зээлийн эрсдэлийн сан болон бусад санг байгуулах, зарцуулах журам (2 хувь)
 7. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 8. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 9. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 10. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчийн анкет (2 хувь)
 11. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 12. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл 3 хувь
 13. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 14. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 15. Зээлийн хороо болон хоршооны бүтэц дэх бусад байгууллагаас хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаанд оролцох журам (2 хувь)
 16. Хоршооны тэргүүлэгчид, Хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан болон хоршооны даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, шийдвэр (2 хувь)
 17. Зээлийн хорооны гишүүдийг бүх гишүүдийн хурлаас сонгосон шийдвэр (2 хувь)
 18. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Дундын хоршоо:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (3 хувь, гарын үсгийн хэв маягийг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (2 хувь, бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байна)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 8. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчийн анкет (2 хувь)
 9. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулагч нарын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (2 хувь)
 10. Хоршооны даргын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 11. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 12. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 13. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт,тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 14. Хоршооны тэргүүлэгчид, Хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан болон хоршооны даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, шийдвэр
 15. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас 1 ширхэг

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар: (төсөвт байгууллага)

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (3 хувь, гарын үсгийн хэв маягийг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (2 хувь)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 8. Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын анкет (2 хувь)
 9. Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 11. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 12. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 13. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас 1 ширхэг

Өөрчлөн байгуулах замаар байгуулагдсан хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх баримт бичиг.

 1. Өөрчлөн байгуулах замаар байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-04) (3 хувь, гарын үсгийн хэв маягийг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09)
 3. Хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) 2 хувь
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 8. Гүйцэтгэх удирдлагын анкет (2 хувь)
 9. Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 11. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 12. Хуулийн этгээдийг нийлүүлсэн, нэгдсэн тохиолдолд шилжүүлэх акт (2 хувь)
 13. Хуулийн этгээдийг хуваасан, тусгаарласан тохиолдолд хуваах баланс (2 хувь)
 14. Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хуулийн 15.2-т заасан хянан зохицуулах албанаас гаргасан дүгнэлт
 15. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

 Тэмдэгтийн хураамж төлөх данснууд

Чингэлтэй дvvргийн татварын хэлтэс, Улаанбаатар банкны Чингэлтэйн салбар 21470010 тоот дансанд 10000 төгрөг /тэмдэгтийн хураамж/

Тэмдэгтийн хураамж тушаах дансны дугаарууд

 1. Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс /Улаанбаатар банк -- 2611016627/
 2. Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэс /Улаанбаатар банк -- 2603002523/
 3. Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс /Улаанбаатар банк -- 2611016809/
 4. Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэс /Улаанбаатар банк -- 2601002819/
 5. Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс /Улаанбаатар банк -- 2602002965/
 6. Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс /Улаанбаатар банк -- 2609006065/
 7. Нийслэлийн татварын газар /Улаанбаатар банк -- 2611038299/
 8. ТТОХГ /Төрийн сан -- 900000701/

д/д

Аймаг, дүүрэг татварын хэлсийн нэр

Код

Холбоо барих утас(Хэлтэс, тасгаар)

Мэдээлэл

Хураалт

Хяналт

Бусад

1

Нийслэл

325116

310671

318759

310573

2

Хан-Уул дүүрэг

341394

341939

341959

343361

3

Баянзүрх дүүрэг

452928

450363

460335

319035

4

Сүхбаатар дүүрэг

312363

322203

326385

319035

5

Баянгол дүүрэг

363245

363123

369571

360665

6

Багануур дүүрэг

01-21

20151

21389

20989

22127

7

Налайх дүүрэг

01-23

22688

22383

22688

22793

8

Сонгинохайрхан дүүрэг

633287

633237

633243

633223

9

Чингэлтэй дүүрэг

318064

311026

311430

321233

10

Үндэсний Татварын Ерөнхий Газар

326197

312327

325712

312327start=-49 , cViewSize=50 , cPageCount=1

Сэтгэгдэлгүй байна

null

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)